Avtalskommitte

BRF avtalskommitté från vänster Bengt Sörqvist, Magnus Sjöholm, Håkan Olofsson samt Christer Nyberg.

Enkätundersökning gällande det rådande läget i brandsverige.

Brandmännens Riksförbund (BRF) är Sveriges största branschförbund för brandpersonal. BRF jobbar för att förbättra arbetsvillkor och rättigheter för såväl den enskilda brandmannen som för svensk räddningstjänst.

Dagens samhälle kräver statistik och fakta som underlag för diskussioner. En bred sammanställd statistik för räddningstjänsten är idag dessvärre en bristvara. BRF har därför startat arbetet med att bygga en ny statistisk databas över Sveriges samtliga brandstationer, (Heltid, deltid och värn). Databasens slutgiltiga ändamål är kartläggning av det rådande läget i branschen. Meningen är att enkäten ska vara återkommande i framtiden.

Enkäten består av ca 70 frågor för RiB & värn (inklusive avtalsfrågor kopplade till RiB17) och ca 55 frågor för HÖK/AB(heltidsavtalet). Enkäten är anpassad för alla typer av enheter (dator, padda eller telefon). Vi ber er avsätta tid och fylla i enkäten sanningsenligt, detta då era svar är mycket betydelsefulla. Har du åsikter om branschen, om avtal osv, nu är det skarpt läge att delge oss dessa.
Vid frågor gällande enkäterna, kontakta: avtalskommitte@brandfacket.se

Ert svar är anonymt utåt, men era uppgifter behövs för inre kontroll av statistik.

Tack för er medverkan!

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) & värn, Statusläge 2017

Avtalskommittén ger dig som RiB-anställd och värn genom länken nedan möjligheten att svara på frågor (ca 70 st.) gällande hur du och dina arbetskamrater upplever utvecklingen efter RiB17-avtalet samt det läge som råder på din station och på din räddningstjänst. Alla svar kommer att sammanställas och meningen är att innehållet ska ge oss en bra bild av hur svensk räddningstjänst mår och ser ut. Innehållet kommer även att bli en av pusselbitarna i det avtalsyrkande som BRF kommer att lägga fram inför förhandlingen gällande RiB-19. Har du åsikter, nu är stunden att ge oss dessa!

Till enkäten

Heltidsbrandmän & befäl, Statusläge 2017

Avtalskommittén ger dig som heltidsbrandman & befäl här möjligheten att via en enkät svara på frågor (ca 55 st.) gällande hur läget och arbetsvillkor ser ut för dig på din station och i din räddningstjänst. Alla svar kommer att sammanställas och meningen är att innehållet ska ge oss en bra bild av hur svensk räddningstjänst mår och ser ut.

Till enkäten