Personuppgifter

Så här använder vi dina personuppgifter du lämnar till oss

Uppgifterna som du lämnar i din medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Läs mer nedan om vad vi kan komma att använda uppgifterna till.

Vad vi använder vi uppgifterna till

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss.

Vi behöver också kunna använda uppgifterna för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, om vår fackliga verksamhet eller liknande, för att bedriva lönearbete för dig och de övriga medlemmarna, eller för annat arbete som vi gör för att tillvarata dina och de övriga medlemmarnas enskilda eller gemensamma intressen.

Vi behöver dessutom kunna utlämna uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet.

Så hanteras uppgifterna

Personuppgifterna behandlas av utsedd personal hos oss. Personalens behandling av uppgifterna loggas och loggningen följs upp regelbundet för att tillse att ingen obehörig behandling sker. Personuppgifterna behandlas även i säkra krypterade system för att undvika obehörig åtkomst.

Behandling av personuppgifter för medlemsförmåner

Vi lämnar ut personuppgifter om ditt medlemskap hos oss i de fall det behövs för att säkerställa din identitet, till de som vi samarbetar med för att erbjuda dig de olika förmåner som ingår i ditt medlemskap hos oss. Som exempel på sådana förmåner och samarbetspartners kan nämnas försäkringar och försäkringsbolag. Uppgifterna vi lämnar ut är ditt namn och personnummer, din adress och dina kontaktuppgifter.

Därför kommer vi att lämna ut dina medlemsuppgifter till Vardia och Nordeuropa Försäkring AB för att de ska kunna administrera dina medlemsförsäkringar. Vill du ställa frågor till dessa om dina personuppgifter, så använder du kontaktuppgifterna nedan.

Vardia Försäkring AB
www.vardia.se
Box 38
971 02 Luleå
08-50 11 21 50

Nordeuropa Försäkring AB
www.nordeuropa.se
Box 56044
102 17 Stockholm
08-410 532 00

Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, t.ex. fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter. Vi vill också kunna underrätta dig om förändringar i ditt före detta medlemskap som fortfarande kan ligga i ditt intresse att känna till.