Dom i Hörbymålet gällande arbete med IVPA och sjukvårdslarm för arbetstagare som omfattas av RiB. (Hörby / BRF) meddelades idag onsdagen den 26 september. Huvudförhandling hölls 20-21 mars i år. De kollektivavtalsbärande parterna, Brandmännens Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting, har för avsikt snarast möjligt överlägga om domens eventuella inverkan på räddningstjänstens verksamhet.

Innan parterna hunnit genomföra en gemensam analys rekommenderar vi berörda kommuner och förbund att avvakta att med domen som grund göra några förändringar av verksamheten. Parterna kommer att sammanträffa den 5 oktober och därefter kommer ytterligara information att publiceras.

Domen i fulltext kan läsas här: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2012/66-12.pdf.