BRF har av flera medlemmar blivit varse att ersättningarna vid deltagande i Salabranden skiljer sig beroende på vilken lokal organisation man kommer från.

Ersättning för deltidsbrandmän

Vi påtalade detta till huvudarbetsgivarorganisationen den 6 augusti med syfte att ha en gemensam grundläggande syn. De olika avtalskonstruktionerna innebär att det blir stora skillnader mellan hel- och deltid, (Exempelvis får en deltidsförmännen mycket lägre ersättning än de heltidsbrandmän som de haft ansvar för) men även mellan olika räddningstjänster skiljer sig det. Vissa erbjuds bara färdtidsersättning och ingen ersättning under vila och andra får ersättning som säkerhetsvakt under hela tiden från dörr till dörr. Den 10 augusti förtydligade SKL/Pacta tidigare tveksamheter i hur de själva tolkats av räddningsledningen men försäkrade att de inte hade ambitionen att lägga sig i hur släckningsarbetet ska bedrivas och bemannas.

Den 15 augusti fick vi då komma för överläggningar och lade fram vår tolkning och motparten, arbetsgivarorganisationen SKL/Pacta, skulle då svara idag, 18 augusti.

Det har nu skett och här ser ni svaret:

”Vi har idag diskuterat med förhandlingsledningen om möjligheten att teckna överenskommelse kring krissituationer. Dels ser vi inte den omedelbara nyttan med att göra en uppgörelse kring den brand som redan inträffat och pågår. Dels tror vi att vi med en förtydligad rådgivning från vår sida kan bemöta de farhågor som ni lyft. Vi föreslår att vi träffas om ett par veckor för att tydliggöra vår rådgivning i frågan samt återkoppla ert önskemål om att öppna RiB-förhandlingar.”

Åter har då inte SKL/Pacta sett och förstått vad alla i branschen insett, att man inte kan behandla personal olika och det finns skäl till att brandmän tröttnar och lite surt kan vi tycka att det är kanske inte så konstigt att branschen har enorma rekryteringsproblem. Att inte lämna besked och dessutom till en grupp, dvs. deltidsbrandmännen, är enligt vår mening att äventyra bemanningen. Om det är oförstånd eller viljan som inte finns vet inte BRF men vi är ledsna över att behöva låta er vänta men kan tyvärr inte tvinga motparten att tycka något.

Enligt BRF:s tolkning av RiB avtalet är de lägsta ersättningarna som skall betalas ut för de som deltagit i räddningsarbetet följande:

1. Ersättning enligt RiB § 8 från det att de åker hemifrån till återkomst hem igen.

Ersättningen är lägst 228 kr första timmen och därefter 151 kr/timme + en förhöjning med 50 % mellan kl. 19:00 – 06:00 vardagar och kl. 19:00 fredag – 06:00 måndag.

2. När den akuta branden är över och det övergår till eftersläckning så skall ersättningen vara enligt § 10 Säkerhetsvakt, 227 kr/tim.

Har ni gjort lokala eller enskilda överenskommelser som överstiger det centrala avtalet gäller dessa.

I det fall er räddningstjänst anser att det skall vara lägre ersättning än detta skall ni omedelbart begära lokal tvisteförhandling (MBL § 10) och kontakta BRF centralt.

Ersättning för heltidsbrandmän

När det gäller heltidsbrandmännen är vi överens om att avtalen skall följas vilket innebär att ersättningarna skall betalas ut enligt avtalet från det att de åker hemifrån till att de återkommer till hemorten. BRF:s tolkning är att alla timersättningar gällande skogsbranden när brandmännen tas ut på deras fritid skall ses som kval-övertid.

Ulf Hägglund
Ulf.hagglund@brandfacket.se