Efter förhandlingar och medling har en ny Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) träffats. Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 13. BRF återkallar med omedelbar verkan samtliga varslade konfliktåtgärder.

– Det är förstås glädjande att vi efter långa och rätt tuffa förhandlingar nått hela vägen fram med medlarnas hjälp. Vi är överens om att vi gemensamt, under ledning av en opartisk ordförande, ska belysa verksamheten och se hur vi tillsammans kan medverka för att skapa bättre förutsättningar för räddningstjänst i beredskap, säger Peter Bergh, ordförande i Brandmännens Riksförbund.

Överenskommelsen innebär i korthet:

  • Ersättning för beredskapstjänst höjs till 4 006 kr per vecka. Akuta insatser ersätts med 239 kr för första timmen och 156 kr per timme för tid därutöver.
  • Bestämmelsen om ersättning till gravid arbetstagare som på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningsstyrka, ändras. Antalet dagar med ersättning har utökats från 90 dagar till 180 dagar.
  • Ett tillägg har gjorts som innebär att arbetstagarens arbetsskyldighet tydliggörs.
  • Bestämmelsen om ersättning vid deltagande i utbildning har ändrats. Färdtid i samband med utbildning ersätts nu med belopp som en funktion av timersättningen. Motsvarande skrivningar finns i andra centrala avtal, exempelvis AB:t.
  • Tre nya centrala partsgemensamma arbeten ska genomföras för att analysera behovet av en ändrad reglering avseende villkoren i samband med utbildning, möjligheterna att förlägga beredskap per timme samt semester.
  • Under ledning av en opartisk ordförande ska ytterligare ett partsgemensamt arbete genomföras. Arbetet ska fokusera på hur man på bästa sätt kan främja en långsiktig personalförsörjning av beredskapsbrandmän samt en hållbar arbetsorganisation. Likaså ska eventuella hinder i regelverket kring socialförsäkring belysas.
  • I avtalet har tillförts möjligheter till avstängning och skriftlig varning. Förändringarna förtydligar parternas ansvar och är en modernisering av RiB 13. Motsvarande skrivningar finns i andra centrala avtal, exempelvis AB:t.
  • Avtalsperioden omfattar tiden 2015-07-21–2016-09-30.

Då avtalsförslaget lagts av medlare saknar avtalet retroaktiv verkan och samtliga förändringar gäller från 2015-07-21.

Förhandlingar med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision pågår fortfarande. SKL/Pacta har för avsikt att träffa ett likalydande avtal med samtliga motparter.

Vänligen gå till vårt Dokumentarkiv för att se alla lagar och avtal som gäller i vår bransch.