Hem Personuppgifter

Personuppgifter

Så här använder vi dina personuppgifter

Uppgifter om dig som medlem i Brandmännens Riksförbund är personuppgifter enligt lag. Brandmännens Riksförbund är mån om att behandla våra medlemmars personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. I samband med din medlemsansökan godkänner du att vi har rätt att behandla dina personuppgifter.

Vad använder vi uppgifterna till?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos Brandmännens Riksförbund. Syftet med verksamheten regleras av våra stadgar. Våra stadgar hittar du på brandfacket.se/stadgar. Informationen behandlas inte per automatik utan det är alltid en handläggare som bekräftar ett medlemskap.

Vi använder bland annat uppgifterna för att informera dig som medlem i frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling inom ramen får vår fackliga verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap, till exempel för att kunna fakturera och ta emot betalning för medlemsavgifter.

Vi kommunicerar med dig på den mailadress du har registrerad hos oss på Brandmännens Riksförbund.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I samband med att du anmäler dig som medlem i Brandmännens Riksförbund och lämnar dina personuppgifter via medlemsanmälan godkänner du att vi har rätt att behandla dina personuppgifter.
Brandmännens Riksförbund arbetar för att hålla dina adressuppgifter uppdaterade . Som medlem ger du oss också information om dig själv när du använder någon av Brandmännens Riksförbunds tjänster eller när du själv kontaktar oss.

Vi kan också få information om din inkomst via förtroendevalda som genomfört en lönerevision. Dessa uppgifter kommer då i grunden från din arbetsgivare.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas av anställda på Brandmännens Riksförbund eller förtroendevalda utsedda av Brandmännens Riksförbunds lokalavdelningar eller klubbar. Detta för att ingen obehörig behandling ska ske. Personuppgifterna behandlas i säkra system för att undvika obehörig åtkomst.

Vi lämnar ut personuppgifter om ditt medlemskap hos oss i de fall det behövs för att säkerställa din identitet, till de som vi samarbetar med för att erbjuda dig de olika förmåner som ingår i ditt medlemskap hos oss. Som exempel på sådana förmåner och samarbetspartners kan nämnas försäkringar och försäkringsbolag. Vi ställer då krav på dessa parter att de ska uppfylla säkerhetskraven som regleras i gällande lagstiftning.

Brandmännens Riksförbund delar uppgifter med tryckeri och postleverantörer för att till exempel kunna skicka ut vår medlemstidningen och med arbetsgivare i det fall det regleras av kollektivavtal eller det efterfrågas i samband med tvist eller löneöversyn. Dina personuppgifter kan också lagras eller delas med samarbetspartners som hanterar eller ger support till vår IT-miljö till exempel vårt medlemssystem eller vår hemsida. Vi kan också dela uppgifter med andra myndigheter som exempelvis Skatteverket om det regleras av annan lagstiftning.

Om du väljer att gå några av våra utbildningar så ber vi dig att läsa vad det är du godkänner i samband med detta. Vid en eventuell övernattning behöver vi exempelvis kunna skicka ditt namn till anläggningen för att kunna erbjuda ett rum. Brandmännens Riksförbund kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter i ett år eller i vissa fall längre tid om det skulle behövas utifrån preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning. Detta för att vi ska kunna fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter. Vi vill också kunna informera dig om förändringar i ditt före detta medlemskap och kunna erbjuda dig ett förnyat medlemskap i Brandmännens Riksförbund. Vid avslutat medlemskap sparas dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

Dina rättigheter som medlem

Om du som medlem upptäcker att vi har fel information om dig så har du rätt att få dessa uppgifter rättade. Bästa sättet är att du via mina sidor på brandfacket.se kontrollerar vad vi har för information om dig och att du där själv rättar dina uppgifter. Du kan också meddela oss om det finns några felaktigheter genom att maila till kansli@brandfacket.se.

Du som medlem har enligt lag rätt att enligt portabilitetsprincipen rätt att få ut en fil i textformat att kunna flytta med dig över de personuppgifter du själv lämnat till oss till annan organisation. I grunden handlar det om att du som medlem fyllt i uppgifter i din medlemsanmälan och du kan hos Brandmännens Riksförbund begära att få ut samma uppgifter i enkelt format för att kunna lämna till annan part.
Begäran om detta ska lämnas till kansli@brandfacket.se

Som medlem har du rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag med de uppgifter vi har på dig som medlem. En sådan förfrågan ska lämnas till kansli@brandfacket.se

Om du valt att avsluta medlemskapet hos Brandmännens Riksförbund så har du enligt rätten att bli glömd rätt att höra av dig och be oss radera alla dina personuppgifter om det inte av annan lagstiftning krävs att vi sparar dem (exempelvis bokföringslagen). Detta hanteras i så fall genom ett avtal med Brandmännens Riksförbund där villkoren för raderingen regleras. För att använda dig av denna möjlighet kontaktar du vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@brandfacket.se

Om du har frågor

Brandmännens Riksförbund som organisation (org nr 802000-4274) är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som har som ansvar att se till att vi följer gällande lagstiftning över personuppgiftsbehandlingar. Du kan kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombudet@brandfacket.se

Som tillsynsmyndighet så ansvarar Datainspektionen för att organisationer i Sverige följer gällande lagstiftning. Om du anser att Brandmännens Riksförbund inte uppfyller lagkraven kan du anmäla detta till dem. Mer info finns på datainspektionen.se.