Din biljett till framtidenDe stundande avtalsförhandlingarna är slutet på en resa som inleddes redan 2012. Arbetsgrupper har avlöst varandra, ansvariga för landets räddningstjänst har deltagit i en konferensserie om tre avsnitt initierad av Storstockholms brandförsvar. Sommaren 2015 ledde vår konflikt fram till nya arbetsgrupper. En av dessa leds av en utomstående ordförande. Nu ska resultatet av fyra års arbete leda fram till ett avtal som förenklar nyrekrytering av brandmän och få redan anställda att stanna i yrket och därmed minska personalomsättningen. Första förhandlingstillfället är i morgon den 2 september. 

2013 presenterade vi ett oblygt avtalsförslag för Skl/Pacta. Förslaget skulle ha inneburit höga kostnadsökningar i procent, men innebar inte annat än saker som redan är naturliga för andra anställda i landet. Avtalsförslaget var vår bild av hur ett fungerande löneavtal för deltidsanställda brandmän borde se ut. Avtalet blev ettårigt och följde ”märket” för avtalsperioden. Mera om det senare i artikeln.

2014 innebar inget nytt avtal alls och 2015 gav höjningarna av beredskapsersättningen 328 kr för en fullgjord vecka eller om ni så vill 1,95 kr per beredskapstimme. Våra motparter krävde för denna höjning faktisk tid på avslutande timme. Något som påverkar negativt speciellt för stationer med många larm. Värdet i uppgörelsen låg i fortsatt dialog något som nu måste ge effekt i avtalet.

”Märket” i avtalsförhandlingarna sätts oftast av industrifacken och anger nivån på höjningar i procent som ska gälla för avtalsrörelsen. Vårt Rib avtal är det löneavtal i landet som påverkats mest negativt av denna ordning. Procent på våra lönenivåer ger väldigt små höjningar i kronor och ören. Medan en fiktiv brandman får en löneökning hos huvudarbetsgivaren på säg 700 kr per månad ger märket en höjning på säg 120 kr för anställningen som brandman. Det gör att den ekonomiska betydelsen av extraarbetet hela tiden minskar i betydelse. Extra tydligt blir detta i en familjs sammanlagda ekonomi. Det blir allt enklare att avstå yrket av ekonomiska skäl. Något som är direkt förödande för arbetsgivare som behöver bedriva verksamhet.

Deltidsanställningen som brandman innebär kort inställelsetid jämfört med andra kommunala beredskaper/jourer. Krav på fysisk förmåga. Huvudarbetsgivarens godkännande och inte minst en familj som är beredda att betala det pris den opålitlighet beredskapen innebär. Det här är saker som vi inte alls får rimligt betalt för idag. Beredskapsersättningen urholkas också av att anställningen innebär rena ekonomiska förluster vid vissa återkommande tillfällen. Många av oss förlorar ekonomisk vid larm och övning. Ökade kostnader för användandet av bil och ström ska betalas av bruttoersättningen på 4006 kr per vecka.

Arbetsgivarna har gått från att förneka problemet med att bemanna våra brandstationer till att erkänna det. De flesta talar ännu tyst om avtalets skuld i detta och mer öppet om förnyad arbetsmarknad och vanor hos befolkningen. Det finns dock chefer som tar bladet från munnen nu och kommuner som vädjat till Skl/Pacta om att skapa ett Rib avtal som möjliggör en fortsatt fungerande kombination av hel/deltidsanställda brandmän i landet. Kommunerna gör naturligtvis inte detta av ren snällhet mot sina brandmän. En havererad deltidsorganisation skulle för många kommuner innebära massiva kostnadsökningar. 

Sedan Rib-15 undertecknades har en rad stationer rest sig upp och sagt ifrån på skarpen. Detta har lett till lokala uppgörelser med tillfälligt bättre betalt. Stationer som nu väntar på ett centralt avtal som ger stabilitet och framtidstro. Kollegor runt om i landet avvaktar samtidigt resultatet av snart avslutade arbetsgrupper och stundande avtalsförhandlingar. Det bubblar under ytan och det är naivt att tro att ett nytt avtal utan rimligare villkor är bra för någon part.

Allt som behöver göras för att skapa ett fungerande Rib avtal måste göras och det måste göras nu hösten-2016. Våra medlemmar accepterar på inget vis ett avtal som inte leder framåt. De kommer inte att ”köpa” löften om nya arbetsgrupper istället för löneutveckling och rimliga villkor. Rib-16 måste bli ett avtal som bättre harmoniserar med andra anställdas villkor.

  • Rätt till betald semester
  • Övningstid med betalning för obekväm arbetstid
  • Fastslagen kostnadsersättning för egen bil
  • Timlöner som inte ger ekonomisk förlust
  • Beredskapsersättning i paritet med de krav anställningen innebär

Inte minst viktigt är att parterna tillsammans följa upp ett nytt avtal med gemensamma kommentarer. Otydlighet om vad som gäller skapar tvister som kan undvikas. Focus behöver nu lokalt ligga på att rekrytera, utbilda personal och säkra en kostnadseffektiv förmåga att hjälpa tredje man. Inget är enklare för våra motparter i kommande förhandlingar än att gömma sig bakom ”märket”. Men som företrädare för kommunerna har de som ansvar att leverera bästa möjliga lösning till sina uppdragsgivare.

Hjälp dig själv och alla deltidsanställda brandmän i landet genom att vara medlem och se till att kollegorna på stationen också är det. Vårt starkaste redskap i arbetet med att förändra ett respektlöst och föråldrat kollektivavtal är just trovärdigheten som en hög anslutningsgrad innebär. Medlem blir du på vår hemsida eller genom att kontakta vårt kansli.

Med insikt om svårighet, allvar och behov. Medlemmarnas rättmätiga krav men också 100% stöttning går vi nu in i förhandlingsarbetet.