Många deltidsbrandmän hör av sig om semesterfrågor så här kommer lite information. Kortversionen är: Du har rätt till semester och semesterlagen (1977:480), SemL, reglerar alla arbetstagares semester dvs även deltidsbrandmännens. Beakta tider för ansökan och beslut. Sen är själva semesterersättningen redan inbakad i de ersättningar du får, något som ofta glöms bort.

Lite längre version blir att semesterlagen är en social skyddslagstiftning som föreskriver miniminivåer som i princip inte får avtalas bort. Lagen tillåter dock avvikelser från vissa bestämmelser och semesterförmånerna är därmed i stor utsträckning reglerade genom bestämmelser i kollektivavtal.

Semester enligt kollektivavtalet RiB 17
§ 12   Semester
Mom. 1   Semesterledighet utges enligt semesterlagen, dock ska utöver vad som sägs i semesterlagen från rätt till semesterledighet undantas arbetstagare som anställs för högst 3 månader.
Mom. 2   Arbetstagaren bör uttrycka önskemål om semesterns förläggning senast den 31 mars.

(31 mars kommer av semesterlagen § 11 som säger minst två månader innan. Huvudsemesterperioden är juni-augusti och 31 mars är två månader innan den perioden börjar. Detta beror på att det oftast är en övergripande planering där arbetsgivaren förhandlar igenom förläggningen och då anses det vara ett beslut där alla inte är överens och då är det vanligt att man i lokala riktlinjer kring sommarsemesterförläggningen har med 31 mars som sista datum.)

Arbetsgivaren bör meddela berörda arbetstagare om beslutad semester senast den 15 maj.
Anmärkningar:
1.   Semesterledighet bör förläggas under tid då arbetstagaren har lagstadgad semesterledighet i sin huvudanställning.
2.   För önskemål om semester övrig tid på året bör arbetsgivaren, om det är möjligt utefter förutsättningarna, lämna besked en månad före önskad semester.
Mom. 3   Ersättning enligt kapitel 2 inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen.
(Semesterlön, semesterersättning, ingår redan i beredskaps/timersättningarna. Så omvänt när lönen för en deltidsbrandman jämförs med andra, där detta normalt tillkommer, så måste deltidsbrandmannens lön reduceras med semesterersättningen för att jämföras korrekt.) 

Förutom vad som står i RiB 17 under § 12, så gäller semesterlagen i övrigt.

Kan man nekas semester?

SemL 11 § säger att om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen, om inte något annat har avtalats. Har beslut om förläggning av semesterledigheten träffats på något annat sätt än genom överenskommelse med en arbetstagare eller dennes företrädare, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl, får den lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början. Dock är det så att om arbetsgivaren och den fackliga organisationen är överens om förläggningen då gällerinte tvåmånadersregeln utan förarbetena till lagen säger att det då ligger i sakens natur att arbetstagarna meddelas utan onödigt dröjsmål. Likadant om arbetsgivaren enskilt kommer överens med arbetstagaren då ligger det i sakens natur att besked redan är gett.

12 § i SemL säger att om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti. Även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det.

Vid en bedömning av vad som är särskilda skäl bör stor vikt fästas vid arbetstagarnas önskemål. En arbetsgivare är skyldig att tåla vissa mindre störningar i produktionen för att kunna tillgodose arbetstagarnas önskemål. Dock ska det ges företräde till säkerheten på arbetsplatsen och samhällsviktiga funktioner. Om arbetsgivaren utan att det föreligger särskilda skäl förlägger hela eller del av semesterperioden till annan tid än juni-augusti, innebär det ett brott mot lagen och kan innebära att arbetsgivaren blir skyldig att utge skadestånd till arbetstagaren.

(Är räddningstjänstenen en samhällsviktig funktion? Absolut men om en situation är känd och inte hanteras är det då fortfarande särskilda skäl, relaterat ansvar, funderar vi. Också.)

Vad gäller nu under våren, ska vi gå på RiB 16 eller RiB 17?

Det är ingen skillnad på RiB 16 och RiB 17 avseende sommarsemesterförläggningen. I båda fallen är det SemL som ska tillämpas för om inget annat är avtalat gäller reglerna i semesterlagen. (I RiB 16 finns inget annat avtal och där gäller lagen rakt av. RiB 17 har egentligen endast tydliggjort tvåmånadersregeln i 11 § semesterlagen om när underrättelse ska lämnas men samtidigt mjukat upp den genom tillägget att arbetsgivaren bör ge besked senast 15 maj.

Detta är naturligtvis inte heltäckande utan ger er en bild av semesterfrågorna för deltidsbrandmän och vid ytterligare frågor vänd er med fördel till kansliet på mail kansli@brandfacket.se