Bild: Fr.v. Magnus Sjöholm ombudsman BRF, Kristoffer Strömgren, politiskt sakkunnig Justitiedepartementet samt Mikael Svanberg 1:a vice förbundsordförande BRF.

Idag 4:e april 2018 överlämnade Brandmännens Riksförbund sitt remissvar vid Rosenbad till Regeringen och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, representerad av Kristoffer Strömgren, politiskt sakkunnig på Justitiedepartementet. 

Brandmännens Riksförbund har analyserat Riksåklagarens delbetänkande som bland annat föreslår att ett nytt brott införs, blåljussabotage.
Det nya brottet gör det straffbart att störa, hindra eller angripa räddningstjänsten när de utför sitt arbete.

Brandmännens Riksförbund delar Regeringens ingångsvärden att skapa ett modernt straffrättsligt skydd för brandpersonal på grund av angrepp som riktas mot räddningstjänstens personal.
Redan idag är det straffbart att till exempel kasta sten mot polis i samband med utryckning. Men för att tydliggöra brottets allvar och för att stärka skyddet för brandpersonal föreslår utredningen att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken. Brottet gör det straffbart att störa, hindra eller angripa räddningstjänsten på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete.
Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.
Blåljusutredningen tillsattes av regeringen i december 2016. Den leds av riksåklagaren Anders Perklev.

Brandmännens Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslagen i ovan nämnt delbetänkande.

  • Brandmännens Riksförbund tillstyrker lagförslaget såvitt avser införandet av brottet blåljussabotage i brottsbalken och därtill sammanhängande frågor reservationslöst.
  • Brandmännens Riksförbund tillstyrker delvis förslaget och instämmer i behovet av skärpta straffskalor avseende brotten i 17 kap. brottsbalken. Brandmännens Riksförbund anser dock att skärpta straffskalor avseende brott i 17 kap. brottsbalken även ska gälla i normalfallet. Ej behöva bedömas som grovt för att skärpta straffskalor ska kunna tillämpas av domstolarna. Detta mot bakgrund av en förstärkt hotbild mot samhällets företrädare.
  • Brandmännens Riksförbunds önskan är dock därutöver att brandpersonal framgent ska omfattas av det förstärkta skyddet i 17 kap. 5 § brottsbalken. Detta skulle tekniskt enkelt kunna lösas genom att yrkesgruppen infogas tillsammans med de andra yrkesgrupper som enlig utredningens förslag bör sammanläggas i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning. En sådan inkludering skulle inte strida mot systematiken i regleringen som helhet utan tvärtom framstå som ett ändamålsenligt undantag i linje med övriga grupper i den skyddade personkretsen enligt 17 kap. 5 § brottsbalken.
Sveriges Riksdag måste hjälpa räddarna till ett bättre juridiskt skydd.

På sikt förordar Brandmännens Riksförbund att en mer systematisk omarbetning av 17 kap. 1 § brottsbalken ske, varvid regleringen av det förstärkta straffrättsliga skyddet bör ta sin utgångspunkt i samhällsfarlighet snarare än utövning av myndighet.

Ladda ned remissvar nedan: 
Remissvar delbetänkande SOU 2018-2