Ett kollektivavtal för kriser och katastrofer, alltså riktigt stora händelser har tagits fram.
Brister i de kollektivavtal som fanns aktualiserades åter vid de stora skogsbränderna 2018 dels relaterat löner och ersättningar men även för arbetsmiljö och arbetstidsuttag.
Under våren har då vi och ett stort antal andra fackförbund och våra huvudarbetsgivarorganisationer haft möten och förhandlat om ett kollektivavtal som skulle kunna rätta till detta.

Det finns fyra fristående kriterier som samtliga ska vara uppfyllda för krisavtalet ska kunna aktiveras: En händelse som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten. Det handlar alltså INTE om den dagliga verksamheten på något sätt även om man har personal- och/eller resursbrist. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot.

Korta fakta om Krislägesavtalet

  • Arbetsskyldigheten är tydliggjord och vidare än normalt.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  • Krisersättning på 120 procent av lönen per timme, sammantaget en ersättning på 220 procent. (För att uppnå så lika ersättningar som möjligt baseras timlönen på heltidbrandmannens lön i din egna kommun och inte Ribbavtalet. Ribbavtalet först om det inte finns heltidsbrandmän i din hemkommun.)
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid, sammantaget en ersättning på 250 procent.

Så, ett nytt kollektivavtal har sett dagens ljus och förutom sedvanliga avtalsavstämningar kommer det att utvärderas efter första gången det nyttjats. Vi får hoppas det inte behövs men det är väl att vara väl naiv. Stora händelser sker frekvent och verkar inte avta så vi är glada att få en bättre ordning och bättre ersättningar för oss som skall hantera dem.
Mer att läsa finns under fliken: Om oss – Lagar och avtal och i rutan Krislägesavtalet.

(I bilaga 1 ligger RiBBen (deltid) och i 2 HöKen (heltid) men se även de gemensamma)

Ha nu en bra sommar och en skön semester //

Peter Bergh Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund.