Efter sex månades förhandlingar är vi äntligen klara med årets avtalsförhandlingar. När vi gick in förhandlingarna hade vi många och långtgående yrkanden på förändringar i avtalet men i korthet var de prioriterade förändringarna, förutom höjning av ersättningar.

  1. Ersättning vid graviditet
  2. Ersättning vid partiell sjukskrivning
  3. Ersättning för att upprätthålla fysisk status
  4. Reglering vid förändring av beredskapsschema
  5. Reglering av C-kortsutbildning

Detta skall jämföras med Kommunals yrkande: ”Kommunal yrkar att samtliga ersättningar och tillägg i avtalet höjs med z procent.”

RiB 12, Vad förändrades

Avtalet gäller från 2012-04-01 till 2013-03-31.

Det innebär att de nya ersättningsnivåerna skall utbetalas retroaktivt från detta datum. Förändringarna i avtalet kan vid en första anblick inte se ut att vara så stora och ser man på nivåhöjningarna så skiljer det sig bara marginellt mot vad de andra facken lyckats få, men det finns en del genombrott som gör att detta kan vara början till ett modernare avtal som bättre speglar dagens räddningstjänst och deltidsbrandmännens speciella anställningsförhållande.

Ersättning vi graviditet
Bestämmelsen om ersättning vid sjukdom § 4 p 4 (77,6 % av beredskapsersättningen i 90 kalenderdagar) skall även tillämpas på gravid brandman som inte kan tjänstgöra i utryckningsstyrka och omplaceringsmöjligheter saknas.

Arbetsgrupp
I och med att RiB 12 är ett ettårigt avtal och BRF anser att avtalet behöver ses över och moderniseras från grunden sköt vi många av förändringsfrågorna till en arbetsgrupp, där parterna förutsättningslöst skall se över avtalet och utvärdera vilka förändringar som krävs. Arbetsgruppen skall påbörja sitt arbete i september.

Lokala ersättningar
Värdet av de lokala ersättningarna enligt §§ 11-12 skall höjas med minst 2,6 % för avtalsperioden. Detta utrymme fördelas i lokala förhandlingar.

Textredigering
I bil 1 § 4 har en redigering i texten gjorts genom ett tillägg i andra att-satsen: att omedelbart anmäla till räddningschefen eller dennes ställföreträdande när tjänstgöringshinder på grund av eller annat förhållande utom arbetstagarens kontroll uppstått, samt när arbetstagaren kan återgå i tjänst.”

Ersättningar RiB 12
Kostnadsökningen för det centrala avtalet är ca 2,75 %. Förutom ersättning vid graviditet och lokal pott på minst 2,6 % för ersättningar enligt §§ 11 och 12.

Samtliga ersättningar höjs från och med 2012-04-01 enligt nedan
§ 7 Beredskapstjänst: 3 586 kr = + 96 kr = 2,75 %
§ 8 Första timme: 222 kr = + 6 kr = 2,78 %
§ 8 Övrig tid: 148 kr = + 4 kr = 2,78 %
§ 9 Övning och materialvård 148 kr = + 4 kr = 2,78 %
§ 10 Säkerhetsvakt 222 kr = + 6 kr = 2,78 %
§ 11 Förmanstillägg och
Platschefsarvode m.m. 318 kr = + 8 kr = 2,60 %
§ 13 Biltillägg 279 kr = + 7 kr = 2,60 %
§ 14 Tjänstgöring under semester
i huvudanställningen 512 kr = + 13 kr = 2,75 %

Ytterligare information kan ges av undertecknad och Kennet Eriksson mail: Kennet.Eriksson@brandfacket.se.

Stockholm den 10 juli 2012, Brandmännens Riksförbund

Ulf Hägglund
Förhandlingschef

Direkt: 08-722 34 86
E-post: ulf.hagglund@brandfacket.se