RiB-avtalet är uppsagt för omförhandling från vår sida enligt sedvanlig rutin och förhandlingar om och i detta inleds efter nyår. I uppsägningen är en diger lunta beaktade och vi är väl förberedda och samtidigt pågår en hel del andra relaterade arbeten i olika arbetsgrupper. Även mellan parterna centralt. Kommunals avtalsdelegation för pensioner har också då sagt ja till en principöverenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om att förhandla om ett avgiftsbestämt pensionsavtal.

Tack vare detta prolongerades, (dvs förlängdes), nuvarande avtal vilket innebär att KAP-KL gäller för samtliga anställda, (alltså heltidsbrandmännen), på avtalsområdet i avvaktan på att ett nytt avtal är på plats. Pensionsavtal är omfattande och komplicerade och att förhandla fram ett nytt pensionsavtal är ett grannlaga arbete och en prolongation är därför en självklarhet och föga förvånade. Kort, ”allt är som vanligt” under förlängningen och förhandlingarna kommer att fortsätta under 2013.

BRF är inte direkt i dessa förhandlingar men vi har ett färdigt förslag framtaget sedan lång tid som vi slipat och förädlat i närtid med de privata pensionsaktörerna på marknaden som dels liknar de internationella överenskommelserna, dels de tankar som faktiskt arbetsgivarsidan har och som i allt är bättre för den enskilde brandmannen än det som finns idag. Tycker vi, men vi avvaktar, (nyfiket och engagerat), vilket ni kan göra med då för enligt Kommunal är det alltså ingen ”ko på isen”.

Mer information kommer och även i detaljer enligt våra vanliga medlemsinformationskanaler.