Statsrådet Ygeman sa på Brand 2016 ”..även med ett fenomenalt förebyggande arbete kommer olyckor ändå alltid inträffa. Men när det värsta inträffar så måste den enskilda kunna lita på samhällets grundläggande åtagande”.. Nu är det inte BRF som ska tillse detta åtagande utan det ligger på kommunerna och vi ska stå upp för och bevaka våra medlemmars villkor i detta. Det gör vi på många sätt och inte minst så förklarar vi hur våra medlemmar upplever sin situation och vad de i förekommande fall skulle vilja förändra. Detta gör vi mot politiska församlingar, myndigheter, organisationer, arbetsgrupper och där vi deltar i eller själva driver olika projekt men även i avtal.
Kollektivavtalet har minst sagt betydelse i detta arbete för Sveriges deltidsbrandmän och vi har under många år verkat för att förändra och förnya. Samtidigt som rekryteringsproblemen har ökat och det har blivit svårare att behålla de som redan är i yrket vilket då stöder våra antaganden om att göra nytt men även att se över själva ersättningsnivåerna.
De män och kvinnor som riskerar sina liv i brandkårens uniformer förtjänar vår respekt och är värda en högre prioritet än att återigen hamna i märkesträsket i ett av sina avtal, Ribbavtalet.

I ett fackförbunds grundläggande åtagande ligger att respektera och vårda den svenska modellen och de avtal och lagverk som kompletterar detta eller, att verka avtalslösa.
Det får inte finnas två avtal för en och samma yrkeskategori så antingen skriver man på likalydande eller inte alls.
Det är BRF som genom åren förhandlat detta och som i relativt samförstånd gått före de andra fackförbunden då det med rätta ansetts vara vi som kan just det här avtalet och den här yrkeskategorin. Ribbavtalet är litet men svårt och mycket relaterat till de tolkningar som värkt fram under åren mellan oss och arbetsgivaren och sant är att det behövde och behöver förändras. Något BRF drivit och även tog en konflikt på förra året. Det gjorde inte Kommunal, de ställde sig utanför och uppmanade sina medlemmar att jobba vidare trots att man visste vad som behövde förändras. De hade vi delgett dem då vi ville samarbeta men vi fick alltså nej. BRF har inget emot samarbete och ska man vara ärlig i att man vill alla brandmän väl måste det till i vissa frågor.

I årets avtalsrörelse valde Kommunal och Vision att skriva under ett nytt RiB avtal, utan att kontakta oss innan, vilket gjorde att vi stod inför fullbordat faktum.
Kommunal gick ut med information, citat: ”efter hårda förhandlingar ett avtal som ger ersättningar i nivå med övriga arbetsmarknaden och en ny ersättningsstruktur som gör det attraktivare att vara RiB:are”. De hade även drivit frågan om möjlighet till träning men inte nått fram och det efter möten med Ribbare som sagt sin mening om vad som var viktigast i avtalet.  Finn fem fel…och det gjorde BRF och därför skrev vi inte under.

Vi valde istället att fortsätta att förhandla, vilket vi gjort med och utan medlare från Medlingsinstitutet i omgångar.
Ett annat alternativ hade varit att varsla om stridsåtgärder på ungefär samma sätt som förra året men med den skillnaden att i år stod inte Kommunal inte bara utanför man hade redan tecknat ett avtal. Det hade även Vision och i och med det fanns det ett avtal för deltidsbrandmännen, vilket det inte gjorde förra året.
Våra förutsättningar var med andra ord inte de bästa. SKL/Pacta såg också problemen då det i särklass största fackförbundet i branschen och det enda med tillräcklig kunskap obstruerade. Man valde att förhandla med oss och man valde att lyssna för att undvika det som Statsrådet Ygeman sa om olyckor, att det värsta skulle kunna inträffa.

Det vi lyckades förändra efter det att Vision och Kommunal undertecknade avtalet 2016-10-06 är:

 • En begränsning för Rätten att beordra till beredskap har införts. I det preliminära avtalet hade arbetsgivaren rätt att beordra till beredskap exempelvis 8 timmar om dagen året runt eller hela juli månad.
 • Avtalet innehåller nu övergångsregler för brandmän som enbart har beredskap helger och kvällar och förlorar på den nya konstruktionen att inte betala ob vid larm.
 • Partsgemensam presentation och utvärdering av avtalet.
  Parterna kommer under våren 2017 att genomföra tre partsgemensamma konferenser i syfte att presentera den nya avtalskonstruktionen i RiB- 17. Målgruppen är lokala arbetsgivare och arbetstagarparter.
  Parterna är vidare överens om att göra en gemensam utvärdering av den nya avtalskonstruktionens effekter. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner mellan parterna.

Naturligtvis kan och bör förändringar i avtalet fortsätta och effekterna av detta har ni möjlighet att lokalt vara delaktiga i vilket då kommer att påverka hela fortsättningen.  Hade BRF rätt eller fel och vilka delar är bra och ger effekt och vilka behöver göras om?

Konstruktionen är i delar vad vi anfört tidigare och inte bara i år men vi är inte tillfreds med nivåerna som strikt i grunden följer ”märket”.  Generellt och kollektivt ger avtalet enligt våra beräkningar 0,35 % över märket som är 2,2 %. SKL/Pacta menar att det är 0,7 % men procentsatser i ett avtal som detta kan inte vara vad man tänkte sig när konstruktionen sjösattes. Det är skillnad på 100 och 1000 kronor med samma procentpåslag och hundringen förlorar och förlorar och… 

Vi som förhandlat är övertygade om att vi genom att välja att teckna detta avtal gett förbundet en betydligt bättre chans att förändra avtalet än vi skulle få genom att gå i konflikt. Kanske rent av den enda möjligheten för ett fackförbund som verkligen bryr sig om sina medlemmar och alla brandmän att verka i och jobba för att detta ska bli så bra som möjligt.

Tillsammans kan vi förändra och vi kommer att informera er djupare och bättre på avtalskonferenser och möten inom kort. Avtalet i sin helhet och våra förhandlingsförändringar kan ni finna här:

 

 1. RiB 16 gäller för perioden i 2016-10-01-2017-04-30, det innebär inga förändringar förutom att ersättningarna i RiB 15 att räknas upp med 2,3 %. (se bilaga RiB 16)
  • Parterna kommer under våren 2017 att genomföra tre partsgemensamma konferenser i syfte att presentera den nya avtalskonstruktionen i RiB 17. Målgruppen är lokala arbetsgivare och arbetstagarparter.
 2. RiB 17 gäller för perioden 2017-05-01-2019-04-30 då förändras avtalet. Förändringen innebär bland annat en ny ersättningsmodell och ett flertal villkorsändringar. (se bilaga RiB 17)
  • Förutom de överenskomna ersättningarna skall den procentsats som Metall förhandlar fram fördelas i avtalet
  • Ersättningsmodellen har förändrats. Avtalet innehåller enbart ett krontalsbelopp som ligger till grund för beräkningen av övriga ersättningar som beräknas genom ett procenttal av det aktuella beloppet. ?  
  • Ersättning för beredskapstjänst utges per timme.
   • En begränsning för Rätten att beordra till beredskap har dock införts. I avtalet med kommunal hade arbetsgivaren rätt att beordra till beredskap antal timmar motsvarande tre veckorsschema under en 12 månadersperiod.
  • Vid tjänstgöring som föranletts av larm utgår inte längre någon ob ersättning. Timersättningarna har istället höjts och är lika oavsett när larmet går.
  • Biltillägget har tagits bort ur det centrala avtalet ?
  • Reglerna om lätthelg har tagits bort och istället har det införts Förhöjd beredskapsersättning under storhelg dit räknas även pingstafton och pingstdagen.
  • Semesterskadståndet har bytts ut mot att samtliga får högre beredskapsersättning från och med veckan då midsommarhelgen infaller och 7 följande veckor. ?
  • Arbetsskyldigheten har utvidgats genom att utbildning, kompetensutveckling och övning, som varit föremål för överläggning, ingår i arbetsskyldigheten. Arbetstagaren är också skyldig att upprätthålla sin arbetsförmåga.
  • Ersättningen vid tjänstgöring som säkerhetsvakt utges som lägst med det fasta krontalsbelopp som utbetalas vid tjänstgöring. Lokalt kollektivavtal kan träffas om annan nivå. ?
  • Semesterbestämmelsen har kompletterats med skrivningar avseende semesterplaneringen. Som innebär att arbetstagare bör meddela önskad förläggning av semester under sommarmånaderna senast den 31 mars samt att arbetsgivaren bör meddela arbetstagaren om semesterns förläggning senast den 15 maj. ?
  • Utbildningsbestämmelsen har rensats och förtydligats.
   • Ett tillägg gjorts som reglerar ersättning vid annan distansutbildning än MSB:s grundutbildning – Grundkurs i räddningsinsats.
   • Ersättning för förlorad arbetsförtjänst från räddningstjänsten vi utbildning till räddningsledare har tagits bort från det centrala avtalet?
  • Bestämmelsen avseende anställningens upphörande har ändrats. Detta innebär att den ömsesidiga uppsägningstiden nu är tre månader oavsett anställningstid. ??
  • Skyldigheten att enligt LAS ge underrättelse, varsel och besked har avtalats bort enligt:
  • § 15 Innebär att en arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, inte får besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång.
  • § 28. Innebär att arbetsgivare som anställer arbetstagare på tidsbegränsad anställning som sträcker sig längre än en månad inte behöver underrätta berörd arbetstagarorganisation om detta.
  • § 30 a innebär att arbetsgivaren inte behöver varsla det lokala facket om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra
  • § 31 ? Innebär att en arbetsgivare som inte behöver ge besked om en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning.
  • Det har införts en bestämmelse som innebär att arbetstagaren enbart får tillgodoräkna sig sådan anställningstid som har intjänats på RiB vid turordning i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. ?
  • Det har införts en bestämmelse som innebär att företrädesrätt till återanställning gäller till den verksamhet där arbetstagaren tidigare har varit sysselsatt och enbart till anställning som omfattas av RiBs tillämpningsområde och till vilken arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. ?
  • Det har införts en bestämmelse som innebär att arbetstagaren enbart får tillgodoräkna sig sådan anställningstid som han eller hon har intjänat på RiB vid övergång till tillsvidareanställning enligt 5 och 5 a § LAS. ?

 

Brandmännens Riksförbund