En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, SOU 2022:2 (regeringen.se)  

BRF utredde Hot och Våld vid räddningstjänsten första gången 2008! efter stenkastning mot brandbilar. Sen har vi idogt jobbat på och presenterat siffror och material relaterat detta  och sakta men säkert har ansvariga tjänstemän och politiker anammat vår oro och genomfört olika åtgärder. För sakta har vi tyckt och höjda straff är inte bara det vi menat var botemedlen om än vår uppfattning är att det är en del i det. Samhället måste visa vilka som är fredade och ska kunna vara till för alla. Oavsett när som helst och var som helst.  

Vi ville och vill fortfarande ha en Tjänstemannastatus på brandmän men Blåljuslagen tog inte detta om än man tog andra steg vidare i dessa frågor. Vi har sedan dess fortsatt påpeka brister i såväl lag som tillämpning och så idag kom då nya förslag sammanfattade för vår del:   

”Vi föreslår mot den bakgrunden att det i 17 kap. brottsbalken införs nya straffbestämmelser om:  

• våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion,  

• grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion,  

• förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och  

• grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion.  

De föreslagna straffbestämmelserna innebär inte att några nya typer av gärningar kriminaliseras utan är avsedda att ge ett motsvarande skydd som 17 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken, med den skillnaden att de gäller utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner. Straffbestämmelserna föreslås också ha samma straffskalor som i nämnda paragrafer.  

Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses i de föreslagna straffbestämmelserna:  

– hälso- och sjukvårdspersonal, – personal inom socialtjänsten, – räddningstjänstpersonal, och – utbildningspersonal inom skolväsendet.” 

Tjänstemannastatusen beskrivs då som ”motsvarande skydd” för ”utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” och vi kan känna det är en bra kompromiss om än inte helt vad vi ville men vi känner oss hyfsat nöjda att man ser oss och vill hjälpa oss att verka som samhällsnyttiga personer. Nu går detta vidare och BRF kommer nogsamt följa utveckling och verkan.