Brandmännens Riksförbund kallar härmed sina medlemmar att delta i förbundets 20:e kongress. Kongressen hålls på Quality Hotel Globe 21-22 oktober 2023.

Enligt förbundsstadgarna har varje förbundsavdelning rätt att sända ett ombud per påbörjat 100 tal avdelningsmedlemmar samt ett ombud per distrikt.

Enskild medlem eller förbundsavdelning äger rätt att avlämna motion/er till kongressen avseende frågor eller förslag motionären finner angeläget att kongressen upptar till behandling. Motion skall vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 september 2023.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att ta fram kandidater till en ny förbundsstyrelse och nomineringar till den nya förbundsstyrelsen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 september 2023. Rätt att nominera har enskild medlem, klubb, avdelning, distrikt och förbundets valberedning.

Kongressen är förbundets högsta beslutande instans. Genom kongressen har medlemmarna direkt inflytande på förbundets verksamhet, målinriktning och förvaltning. Genom att avlämna motioner och delta i kongressens förhandlingar och beslut utnyttjar medlemmarna sin rätt att påverka förbundets fortsatta arbetsinriktning.

Anmälningshandlingar, ombudsfullmakter samt information om resor mm kommer att utsändas till förbundsavdelningarna.

Förbundsstyrelsen emotser stor uppslutning till kongressen, och hälsar redan nu förbundsavdelningarnas och distriktens representanter välkomna till Quality Hotel Globe och Brandmännens Riksförbunds 20:e kongress!

Peter Bergh
Förbundsordförande Brandmännens Riksförbund